PROGRAMUL AFM CASA VERDE

Scopul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu si livrarea surplusului in sistemul energetic national.

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului  in reteaua nationala.

Ce se finanteaza

 • finantarea se acorda in procent de pana la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.
 • cheltuielile cu montajul şi punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice);
 • cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
 • TVA aferenta cheltuielilor eligibile.

Cine beneficiaza de finantare

 • Persoanele fizice cu domiciliul in Romania;
 • Proprietarul imobilului constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice;
 • Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, in situatia in care imobilul constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice este detinut in coproprietate (copropietarii semneaza pe cererea de finantare);
 • Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
 • Persoanele fizice care nu au obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local;

Documente necesare inscrierii

 • cererea de finantare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
 • actul de identitate al solicitantului;
 • extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul;
 • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice;
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul;

ATENTIE

 • Toate documentele solicitate trebuie sa fie in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau in copie legalizata. Extrasele de carte funciara nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile la data inscrierii;
 • Se pot depune cereri de finantare pentru imobile care au maximum doua carti funciare individuale inscrise intr-o carte funciara colectiva (ex. Maximum doua apartamente intr-un imobil, maximum doua case in oglinda, etc.);
 • In cazul unui imobil, identificat cu numar cadastral si topografic, care are mai multi coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singura cerere de finantare in cadrul programului; daca doi proprietari ai aceluiasi imobil depun cerere de finantare pentru acelasi imobil, prioritate are prima cerere de finantare depusa, doar una dintre cele doua putand fi aprobata;

Natura iti plateste factura!

Proiect finantat de AFM pentru energie sustenabila